Általános Szerződési Feltételek

a booksybox.hu webáruház használatához

Hatályos: 2019.11.01-től visszavonásig

Tájékoztatjuk, hogy a www.booksybox.hudomainen működő webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja.

Bathó Éva e.v. a Webáruház (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt tájékozódhatsz.

Általános szerződési feltételek a www.booksybox.hu webáruház használatához:
1. Irányadó jog
2. A szerződő felek
3. Az ÁSZF célja
4. Az ÁSZF nyelve
5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
8. A szerződés létrejötte
9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
10. Adatvédelem, adatbiztonság
11. Az ÁSZF módosítása
12. Záró rendelkezések

1.  Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
• a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.  Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

2.1. A Szolgáltató:
Bathó Éva ev.
Székhely, levelezési cím: 1115 Budapest, Bártfai u. 50. 5/16
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 55529514-1-43
E-mail: hello@booksybox.hu
Weboldal: www.booksybox.hu
Kapcsolattartó neve: Bathó Éva
a továbbiakban, mint Szolgáltató

2.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

2.3. A Szállítók:
Mixpakk Kft. (1116 Budapest, Barázda u. 42.) és Csomagküldő.hu (Teve utca 60, 1139 Budapest)(Továbbiakban: Futárszolgálat )
A Futárszolgálatok áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt, valamint a Szállítás menüpontja alatt megtekinthető árakon.

3.  Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
• részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4.  Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: Magyar

5.  Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya 

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:
• minden olyan “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
• továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag – tekintet nélkül az internet globális jellegére – “Magyarország területére irányuló” szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

6.  Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen a ‘Megrendelés és fizetés’ gombra kattint. Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7.  A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

  • Élő és érvényes e-mail cím
  • Jelszó
  • A vásárló neve
  • Szállítási címe
  • Számlázási címe
  • Telefonszáma

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok:

  • Szállítás módja
  • Fizetés módja

7.4. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.booksybox.hu weboldalon. A Webáruházban megtalálható termékek Megrendelők részére kizárólag online rendelhetők meg.
2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.
8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli.

8.  A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minősül.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a Webáruházban megrendelést leadni, vásárolni cask regisztrációval egybekötve vagy a bejelentkezést követően felhasználói nevének és jelszavának megadásával tud. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

A Webáruházban vásárolható ajándékkártya 5000 Ft, 10000 Ft, 15000 Ft és 20000 Ft értékben. Az ajándékkártya felhasználható a weburáhaázban bármely egyszeri vagy előfizetéses doboz megvásárlására. Érvényes a vásárlástól számított 6 hónapig, készpénzre nem váltható.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig, azaz a rendelésleadás hónapjának utolsó napjáig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a hello@booksybox.hue-mail címen.
Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig, azaz a rendelésleadás hónapjának utolsó napjáig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a hello@booksybox.hue-mail címen. Megrendelő a termékek futárszolgálatnak való átadásáról minden esetben e-mailben értesül.
Ezt követően a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet az irányadó. http://www.nfh.hu/data/cms9155/17_1999_Korm_rendelet.pdf

8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor)elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor teljesítheti. Szolgáltató részteljesítést nem fogad el.

Kérjük kiemelten vedd figyelembe a következőket:

Dobozainkat megvásárolhatod egyszeri alkalommal, vagy elő is fizethetsz rájuk.

Az előfizetéses szolgáltatás annyit jelent, hogy elegendő lesz egyszer megrendelned a csomagod, utána minden hónapban automatikusan szállítjuk neked. A fizetés bankkártyával fog történni, az első fizetés után mi havonta, minden hónap 11-én automatikusan megterheljük a kártyád a megrendelt csomag összegével egészen addig amíg a szolgáltatásunkat le nem mondod.
Az első összeget a megrendeléseddel egy időben fogjuk levonni, a későbbiekben pedig minden hónapban 11-én fog történni a terhelés.

Természetesen az előfizetésedet bejelentkezés után a saját fiókod „előfizetéseid” pontjában pár kattintással bármikor lemondhatod, vagy módosíthatod, vagy írj lemondási/szüneteltetési szándékodról egy e-mailt a hello@booksybox.hucímre. Amennyiben lemondod, onnantól az előfizetésed megszűnik, és nem terheljük tovább a bankkártyád.

8.6. Szállítás:

Megrendeléskor Megrendelő két szállítási mód közül válaszhat: házhoz szállítás vagy átvétel csomagátvevő helyen. Csomagjainkat a Mixpakk Kft. szállítja házhoz, a Csomagküldő.hu pedig átvevőhelyekre.
A megrendeléseket minden hónap utolsó napján zárjuk, és a következő hónap első hetében adjuk át a futárnak a termékeket. Ez azt jelenti, hogy pl. a november 30-ig leadott rendeléseket december első hetében adjuk át a futárnak. A december 1. és  december 31. között beérkezett megrendeléseket január első hetében szállítjuk, és így tovább.

Átvevőhelyen történő átvétel esetén Megrendelő a Csomagküldő.hu-tól e-mailben és/vagy SMS-ben értesítést kap, amint a csomag készen áll az átvételre a választott átvevőhelyen. Az értesítés személyre szabott jelszót tartalmaz, amely a csomag átvételéhez szükséges. Az átvételi lehetőségről szóló értesítés kiküldését követő 7 naptári napig van Megrendelőnek lehetősége a csomagot átvenni nyitvatartási időben az Átvevőhelyen.
A házhoz szállítás felára bruttó 1290 Ft, a csomag átvevőhelyre szállítás felára pedig bruttó 445 Ft.

8.7. Sikertelen kézbesítés esetén:

Házhoz szállítás esetén a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a csomagot a Szolgáltatónak visszaszállítja. A Szolgáltató az újbóli kiszállítást csak a szállítási költség ismételt megfizetésével vállalja Megrendelő részére.

Átvevőhelyen történő átvétel esetén az átvételi lehetőségről szóló értesítés kiküldését követő 7 naptári napig van Megrendelőnek lehetősége a csomagot átvenni nyitvatartási időben az Átvevőhelyen. Az átvételi határidő meghosszabbítása a Megrendelő és a Csomagküldő.hu megegyezése alapján történhet. Ezután a csomagot a Szolgáltatónak visszaszállítja. A Szolgáltató az újbóli kiszállítást csak a szállítási költség ismételt megfizetésével vállalja Megrendelő részére.

9.  A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Átvétel

A vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

9.2. Az elállási jog

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (1115 Budapest, Bártfai u. 50. 5/16) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.
Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadók.

9.3. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.4. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

10.Adatvédelem, adatbiztonság
10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor (adatkezelés jogalapja).
A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, reklám, elektronikus reklám kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz (adatkezelési célok).
A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Megrendelő a ‘Megrendelés és fizetés’ gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.2. Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.
A regisztráció törlését a vásárló a hello@booksybox.hu elektronikus levélcímen kérheti.

11.Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12.Záró rendelkezések

12.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

12.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

12.3. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.